HR AWARD - HRS4R

DOLOŽENÍ DRŽENÍ HR - AWARD

Dne 11. 3. 2005 vydala Evropská komise Evropskou chartu výzkumných pracovníků a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Charta a Kodex zavazují výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání pracovníků. Je určena výzkumným pracovníkům, zaměstnavatelům a finančníkům, kteří pracují ve veřejném a soukromém sektoru.

Dne 3. 1. 2018 byl předložen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy „Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020“ vládě, která ho schválila jako svojí prioritu. Zároveň byl vypracován jako součást implementace opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR. Tento plán doporučuje implementaci principů Charty a Kodexu do institucionálního prostředí výzkumných organizací.

Jihočeská univerzita se v souladu se svým Dlouhodobým záměrem na období 2016 - 2020 v prosinci 2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro nábor výzkumných pracovníků. Tím se jako jedna z prvních institucí v České republice chtěla připojit k více než 400 oceněným univerzitám v Evropě. Cílem je získání certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející právě z těchto principů. Hlavním přínosem implementace HRS4R je zabezpečit, aby vztah mezi Jihočeskou univerzitou v pozici zaměstnavatele a jejími zaměstnanci na pozici výzkumných pracovníků přispěl k úspěšné práci při vytváření, přenosu, sdílení a šíření vědomostí a technologického rozvoje a k rozvoji kariéry výzkumných pracovníků.

Dne 22. 7. 2019 Jihočeská univerzita obdržela prestižní ocenění HR Award.

Získání certifikátu HR Award je řešeno v rámci projektu OP VVV „Rozvoj JU – Kapacity pro VaV“.

Přínos strategie pro univerzitu a výzkumné pracovníky:

 • zvýšení prestiže univerzity a atraktivity pro výzkumné pracovníky (v ČR i v zahraničí),
 • propojení s celoevropskou sítí výzkumných pracovníků a organizací,
 • získávání finančních prostředků na výzkum (z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu) - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších,
 • zvýšení kvality péče o lidské zdroje,
 • transparentnost a otevřenost směrem k veřejnosti - zvýšení počtu studentů, zvýšení zájmu mladé generace i široké veřejnosti o vědu,
 • vytvoření podmínek na udržitelnější a přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na univerzitě mimo jiné prostřednictvím:
  • zaručení transparentního výběrového řízení a spravedlivého ohodnocení,
  • uspokojování potřeb výzkumných pracovníků a rozvoje jejich profesního růstu - stimulující a příznivé pracovní prostředí,
  • ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.

Harmonogram a výstupy projektu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se 1. 12. 2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Byla vypracována interní GAP analýza, jež měla za úkol porovnat současnou praxi na univerzitě s principy Charty a Kodexu a příručkou OTM-R, která definuje požadavky na transparentní přijímání vědeckých pracovníků.  Aby bylo zaručeno, že jsou vstupy do interní GAP analýzy co nejobjektivnější, bylo provedeno dotazníkové šetření, které bylo cíleno na všechny pracovníky univerzity. Bylo zaměřeno na čtyři hlavní okruhy témat plynoucí z GAP analýzy: Etické a profesní aspekty, Získávání a výběr pracovníků, Pracovní podmínky, Školení a rozvoj, Po zpracování výsledků dotazníkového šetření se uskutečnilo setkání fokusní skupiny. Cílem setkání bylo získání názorů vybraných univerzitních studentů/pracovníků ve vztahu k závěrům dotazníkového šetření. Díky získaným informacím mohla univerzita provést vlastní sebereflexi, která se odrazila nejen v samotné GAP analýze v podobě identifikace slabých stránek, ale také v Akčním plánu (dále AP) v podobě kroků na jejich eliminaci.

Od 1. 12. 2018 pracovní skupina průběžně pracuje na naplňování cílů AP tak, aby se Jihočeská univerzita dostala do souladu s Chartou a Kodexem.

Source: Euraxess

Iniciační fáze

Přihlášení se k principům Charty a Kodexu 01. 12. 2017
Dotazníkové šetření (kvalitativní a kvantitativní část) 04 / 2018
Setkání fokusní skupiny 05 / 2018
Zpracování AP, Gap analýzy a OTM-R 04 – 11 / 2018
Odeslání AP, GAP analýzy a OTM-R Evropské komisi 30. 11. 2018
Výsledek hodnocení EK: drobné připomínky 20. 03. 2019
Odeslání upraveného AP a GAP analýzy 16. 05. 2019
Získání ocenění HR Award 22. 7. 2019

Finální výstupy

Implementační fáze

Implementace kroků dle AP Průběžně od 1. 12. 2018
Osvětový Workshop HR Award  13. 11. 2019
Vnitřní hodnocení, tvorba revidovaného AP 08 / 2021
Implementace revidovaného AP 08 / 2021 – 09 / 2024
Vnitřní hodnocení a hodnocení na místě Evropskou komisí = obhájení ocenění 09 / 2024
Je-li ocenění obhájeno, začíná fáze obnovy Kontrola probíhá v tříletých cyklech

Finální výstupy

Stávající výstupy
Aktivita AP Výstup
1
 
R432 z 19.5.2020 Opatření rektora, kterým se vydává Etický kodex JU
R 432 z 19. 5. 2020 - příloha 1
R 432 z 19. 5. 2020 - příloha 2
2

 
R433 z 19.5.2020 Opatření rektora, kterým se vydává Jednací řád Etické komise JU
Ombudsman Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Podnět Ombudsmanovi JU (formulář stížnosti)
R434 z 19.5.2020 Opatření rektora JU,
stanovující postup v případech obtěžování na pracovišti
Dodatek číslo 1 z 19.5.2020 k Rozhodnutí rektora JU o zřízení Etické komise  Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (R253)
3 Interní komunikační strategie JU
Příloha č.1: Seznam a stručný popis nejzásadnějších používaných IS_201201
4 Interní komunikační strategie JU
Příloha č.1: Seznam a stručný popis nejzásadnějších používaných IS_201201
5 Návod na zveřejnění inzerátu na stránkách Euraxess
Diagram: Nábor akademických pracovníků JU
Diagram: Nábor neakademických zaměstnanců JU
Podávání a vyřizování stížností od uchazečů
Poučení o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání
Doporučený postup výběrového řízení pro obsazování míst neakademických zaměstnanců na JU v ČB
6 Koncept Strategie rozvoje a vzdělávání zaměstnanců JU
8 Mobility na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
Příloha 1:  Mobility pro výzkumné pracovníky
Příloha 2:  Mobility pro akademické pracovníky a neakademiky
Příloha 3:  Mobility pro studenty
9 Post-doc pozice na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (Doporučení)
10 R 421 ze 17. 3. 2020
Opatření rektora k výkonu práce zaměstnanců JU mimo pracoviště zaměstnavatele – Homeworking
R 421 ze 17. 3. 2020 - příloha
Aktivita AP Výstup
12

R 479 z 24. 9. 2021 Opatření rektora, kterým se vydává Kariérní řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Rector’s Ordinance no. 479 issuing Career Regulations of the University of South Bohemia in České Budějovice

14

R 497 z 30. 3. 2022  Opatření rektora ke stanovení pracovní doby a její evidence na JU
Rector's Ordinance on the determination of working time and its recording at the University of South Bohemia in České Budějovice

R 497 z 30. 3. 2022 - příloha č.1
Annexe No 1 to the Rector’s Ordinance R 497

15 Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace
Strategic setting and development of international cooperation in research and development and research organisation internationalisation
17 Plán genderové rovnosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Gender Equality Plan of the University of South Bohemia in České Budějovice
18 Strategie nastavení a rozvoje vnitřního hodnocení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Strategy for setting and developing internal evaluation of the University of South Bohemia of České Budějovice
19 Strategie pro rozvoj mezisektorové spolupráce, nakládání s duševním vlastnictvím a pro transfer znalostí z výzkumného prostředí do praxe
Strategy for the development of cross-sectoral cooperation, intellectual property management and knowledge transfer from research to practice
Další výstupy

Aktivita 5: Dokument Přehled variant reakcí a upozornění výběrového řízení.
Aktivita 7: Aktualizace a vytvoření nových dokumentů pracovně právní dokumentace. 

Tyto výstupy jsou dostupné pouze pro personalisty Jihočeské univerzity. Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pracovní skupina HR Award:

 

Na činnost pracovní skupiny a naplňování jednotlivých fází dohlíží tzv. Řídící výbor, v jehož čele stojí rektor Jihočeské univerzity, prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., je složen ze zástupců vedení univerzity a vedoucích odborných pracovníků univerzity.

 

KONTAKT

Ing. Hynek Rossmüller
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jan Cejpek
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1