Ženy ve vědě na JU

MSc. Vedrana Šlipogor, Ph.D. (PŘF JU)

MSc. Vedrana Šlipogor, Ph.D., působí jako postdoktorandka na Jihočeské univerzitě, kde se zabývá evolučními otázkami v oblasti behaviorální ekologie, komparativní kognitivní etologie a zejména výzkumu osobnosti zvířat, a jejími souvislostmi s učením u primátů (kosmanů bělovousých) a podzemních hlodavců (rypošů lysých). Dr. Šlipogor studovala v oboru molekulární biologie na univerzitě v chorvatském Záhřebu, účastnila se několika výzkumných stáží ve Francii a Rakousku, dvou terénních sezón v Brazílii a doktorské studium v oboru biologie, stejně jako první postdoktorandské místo, absolvovala na Vídeňské univerzitě v Rakousku, poté se přestěhovala do České republiky na postdoktorandský pobyt na JU, kde se také podílí na výzkumu, vedení studentů a výuce. Za svůj výzkum získala Dr. Šlipogor několik postgraduálních stipendií a grantů, včetně postgraduálního stipendia L'ORÉAL-UNESCO Austria "For Women in Science".

M.Sc. Tatyana Gebauer, Ph.D. (FROV JU)

Je členkou Laboratoře řízené reprodukce ryb a intenzivního chovu ryb na FROV JU - Fakultě rybářství a ochrany vod. V rámci doktorského studia se zabývala intenzivním chovem okouna říčního v recirkulačních systémech. Roční post-doc stáž strávila v Německu, kde se věnovala objasnění funkcí a pochodů v imunitním systému okounovitých ryb. V rámci stáží v Německu,  Francii, Polsku a Finsku získala mnoho kontaktů se světově uznávanými vědci v oblasti intenzivní akvakultury. 

RNDr. Renata Ryplová, Ph.D. (PF JU)

Dlouhodobě působí jako odborná asistentka se zaměřením na didaktiku botaniky a ekofyziologii rostlin na katedře biologie Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích.  Svou vědeckou kariéru započala doktorským studiem v oboru fyziologie rostlin na Přírodovědecké fakultě UK a Technické univerzitě v Mnichově. Nyní se věnuje především aplikovanému výzkumu v oblasti výuky botaniky s využitím moderních metod jako je badatelská výuka či výuka s využitím moderních technologií.  Je hlavní řešitelkou řady projektů, z nichž je třeba zmínit např. nedávno ukončený projekt podporovaný TAČR, v jehož rámci byla ve spolupráci s ENKI o.p.s. Třeboň vytvořena vzdělávací metodika k tématu role vegetace v koloběhu vody a distribuci sluneční energie v krajině. V aktuálně řešeném projektu opět s podporou TAČR pracuje na tvorbě digitální vzdělávací platformy pro výuku fotosyntézy. V rámci mezinárodního projektu Education for Plant Literacy (ERASMUS + Kooperativní partnerství) vede konsorcium šesti partnerů z pěti zemí ve společné snaze                    o atraktivizaci a inovaci výuky botaniky v Evropě.

Doc. Ing. Eva Cudlínová,CSc. (EF JU)

Působí na Ekonomické Fakultě, na katedře regionálního managementu a práva. Zabývá se environmentální  a ekologickou ekonomii, udržitelným rozvojem a v současné době  především bioekonomikou a cirkulární ekonomikou. Byla členkou prvního evropského Bioekonomického panelu, je místopředsedkyní České Platformy pro Bioekonomiku a předsedkyní Jihočeského bioekonmického spolku. Je nositelkou řady mezinárodních projektů a autorkou vědeckých publikací zaměřených na  problematiku regionálního rozvoje v ekonomicko - environmentálních souvislostech. V rámci výuky se snaží aplikovat pluralitní přístup k ekonomii. Od roku 2016 organizuje  na EF bioekonomické kurzy, pro zahraniční i české studenty. Budoucnost oboru vidí v Ph.D studentech, které vede.

Proč jste se rozhodla pro vědeckou dráhu?

Zdá se mi, že to byla to souhra okolností. Po absolvování vysoké školy VŠE v Praze, jsem dva roky byla v praxi,  ve stavebním podniku odd. práce a mzdy.  Doufala jsem, že budu mít šanci získat byt. Zjistila jsem, že mě tato práce neuspokojuje, rozhodla jsem se pro pokračování v doktorandské formě studia na Ekonomickém ústavu AVČR v Praze. V době studia na PhD se mi narodily dvě děti, studium jsem přerušila na 4 roky po dobu mateřské dovolené. Výzkumný ústav Krajinné ekologie, kde manžel pracoval, se přemístil do Českých Budějovic a já jsem zde našla vědecké  uplatnění  právě v tomto Ústavu. Tam jsem pracovala zhruba 15 let a získala  jsem cenné zkušenosti interdisciplinární vědecké spolupráce s kolegy biology, botaniky a chemiky.

Ing. Anna Maroušková (EF JU)

Je studentkou doktorského studijního programu Ekonomika a management na katedře regionálního managementu a práva Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Více jak 10 let se věnuje techno-ekonomickým aspektům environmentálního managementu a cirkulární ekonomice. Je  řešitelkou vědecko-výzkumných projektů, autorkou desítek publikací se silným citačním ohlasem.

Setkala jste se během své vědecké kariéry s nějakými překážkami, které byly dány tím, že jste žena?

Jen s těmi přirozenými jako je peče o malé děti a s tím spojené zpoždění ve vědecké kariéře. Osobně to ale nepovažuji za překážku, ale za období, kdy žena má možnost si dát pauzu, rozhodnout se co dál.  

Myslíte si, že v dnešní době je stále potřeba zdůrazňovat postavení žen a jejich roli ve světě vědy? A proč?

Ne za každou cenu, občas to může být i kontraproduktivní jak vůči postavení žen, tak vůči kvalitě vědy.

Co byste vzkázala ženám vědkyním a všem dívkám a ženám, které uvažují o vědecké kariéře?

Máte na víc! Nebojte se to zkusit a, pokud možno, vyberte si obor nebo téma, na kterém Vám záleží. 

Ing. Michaela Horčičková, Ph.D. (FZT JU)

Pracuje na pozici odborného asistenta na katedře zootechnických věd Fakulty zemědělské a technologické. V rámci pedagogické činnosti se věnuje předmětům z oblasti fyziologie hospodářských zvířat, veterinárního porodnictví a gynekologie a parazitologie. Vede závěrečné práce studentů vysokoškolského studia. Publikační činnost během svého doktorského studia soustředila na parazitární infekce se zaměřením na biologii, diverzitu a fylogenezi kryptosporidií. V současné době pracuje s kolegy z FZT na monitoringu onemocnění v chovech skotu pomocí termokamery. Je expertním poradcem programu Jihočeského podnikatelského voucheru, na kterém spolupracuje s firmou HERBAVITA CZ s.r.o.

Co byste vzkázala ženám vědkyním a všem dívkám a ženám, které uvažují o vědecké kariéře?

Vzkázala bych jim, že pokud je bude práce bavit a naplňovat, ať se nenechají ničím a nikým odradit a ať nezoufají, pokud se výsledky jejich snahy nedostaví ihned. Také bych jim ráda popřála hlavně štěstí na pracovní kolektiv. Možná bych ráda zmínila, že bílý plášť možná není nejatraktivnější oděv, ale radost ze smysluplné práce a dosažení vlastních výsledků by měla být dostatečnou kompenzací.

Mgr. Věra Suchomelová, Th.D. (TF JU)

Působí jako odborná asistentka na katedře pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dlouhodobě se zabývá tématem spirituality ve stáří a duchovního doprovázení seniorů. Vyučuje teoretické i praktické předměty s tématem psychospirituálních potřeb a volného času seniorů a lektorsky vede kurzy Univerzity třetího věku JU, Univerzity pro prarodiče a vnoučata i kurzy dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Od roku 2019 je hlavní řešitelkou interdisciplinárního projektu podpořeného agenturou TAČR s názvem Virtuální realita v aktivizaci seniorů (VIREAS), jehož hlavními výsledky jsou Sada zážitků virtuální reality a metodika pro vedoucí geriatrických zařízení a aktivizační pracovníky. 

Jaký byl největší milník Vaší vědecké kariéry? A co je Vaším snem/cílem dokázat v budoucnu?

Zásadním milníkem pro mě bylo samo rozhodnutí zaměřit svůj odborný zájem na oblast spirituality a psycho-spirituálních potřeb seniorů. To je tak široké téma, že se pod ně vejde nejen otázka duchovní péče v geriatrických zařízeních, ale i virtuální realita, které se věnuje náš tým v projektu VIREAS. Jde nám o to, aby využití moderní technologie v domovech pro seniory dávalo lidem smysl. Aby korespondovalo s jejich vývojovými úkoly a potřebami, jako je například vědomí důstojnosti, hodnoty a kontinuita životního příběhu. Obecně je pro mě důležité, aby výsledky mého vědeckého bádání  byly aplikovatelné v praxi, tedy aby byly užitečné jak pro seniory, tak pro ty, kteří s nimi pracují.

prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D. (PŘF JU)

Prof. Ivana Kutá Smatanová vystudovala matematiku a chemii na Masarykově univerzitě v Brně, kde také absolvovala doktorské studium na PřF a v roce 1999 získala doktorát z anorganické chemie. Ve stejném roce nastoupila na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, na které nyní působí jako vedoucí Laboratoře strukturní chemie (PřF JU). Více než 20 let se systematicky zabývá proteinovou krystalogenezí a krystalografií a také spolupracuje se světově uznávanými vědci na vývoji a testování nových krystalizačních technik. V roce 2010 se habilitovala na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru fyzikální chemie a o několik let později získala profesuru z Biofyziky na PřF JU. Je uznávanou vědkyní, řešitelkou řady mezinárodních projektů, organizátorkou světových krystalografických konferencí a zároveň se aktivně podílí na výuce a vedení studentů všech stupňů VŠ studia. 

Co byste vzkázala ženám vědkyním a všem dívkám a ženám, které uvažují o vědecké kariéře?

Pokud budete chtít a půjdete si za svými cíli nebo sny, i když to mnohokrát nebudete mít jednoduché, tak to jistě dokážete. Držím vám palce a přeji mnoho odvahy a síly!

doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. (ZSF JU)

Vystudovala v Brně elektroenergetiku (FE VUT) a psychologii (FF MU). Na Zdravotně sociální fakultě JU učí psychologii a jejím hlavním odborným tématem jsou psychosociální a etické aspekty řešení nedobrovolné bezdětnosti. Je jedním ze dvou zástupců ČR v Bioetické komisi Rady Evropy, členkou Etické komise MZ ČR a Komise pro reprodukční medicínu MZ, odbornou členkou Unie rodinných advokátů aj. Je autorkou řady knih, na ZSF JU byla rovněž hlavní řešitelkou dvou projektů GAČR, a to Dárcovství gamet v asistované reprodukci: psychosociální a etické aspekty a Náhradní mateřství v ČR: psycho-sociální, právní a etické aspekty.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1